top of page

TRENIAČIANSKE TEPLICE

Analýza a vyhodnotenie statickej a dynamickej dopravy

Analýza a vyhodnotenie statickej a dynamickej dopravy v kúpeľnom meste s ťažiskom na statickú dopravu.
Analýzy hlukovej záťaže.
Súčasťou prác bolo aj vykonanie viacerých dopravných a anketových prieskumov.

  • Prieskum statickej dopravy 20.5.2009

  • Kordónový prieskum 20.5.2009

  • Prieskum statické dopravy 24.6.2009

  • Anketový prieskum 6.8.2009

 

Prieskum statickej dopravy 20.5.2009, bol vykonaný na sídlisku SNP s cieľom zistiť vyťaženosť a obratovosť jednotlivých parkovísk. Pre tento účel boli parkovacie plochy rozdelené do 9. sektorov. V nich boli zápisom EČV zaznamenávané všetky stojace vozidlá v pravidelných intervaloch počas 12 hodín v čase od 6.00 do 18.00.

Príklad, sektor S1:

 Analýza a vyhodnotenie statickej a dynamickej dopravy

Obrázok popisuje stav parkovania v sektore 1.
V tomto sektore s kapacitou 72 parkovacích miest v sledovanom období celkovo parkovalo 127 vozidiel, z toho 38,6% vozidiel parkovalo dlhšie (viac ako 2 hod) a 61,4% vozidiel parkovalo krátko (menej ako 2 hod).
Z histogramu dĺžky parkovania sa dá odpozorovať, že 41% parkujúcich vozidiel stálo v sledovanom sektore do 1 hod, 20% parkujúcich vozidiel sa zdržiavalo v sektore do 2 hod, 17% vozidiel (6+6+5) parkovalo v sektore od 3 do 5 hodín a konečne 22% vozidiel parkovalo v sledovanom sektore viacej ako 5 hodín.
Priemerná vyťaženosť parkoviska v sektore 1 je 50%.

 

Kordónový prieskum 20.5.2009, bol vykonaný na ul Šrobárovej, a pri Baračke. Zisťoval sa podiel tranzitnej dopravy v smere na Omšenie. Dosahoval cca 50 percent zo všetkých prechádzajúcich vozidiel.
 

Príklad, profil Šrobárova, smer Omšenie:

 Analýza a vyhodnotenie statickej a dynamickej dopravy trencianske teplice

Na Grafe je zaznamenaný priebeh tranzitnej dopravy na stanovisku 11 (ul. Šrobárova, smer Omšenie) v hodinových intervaloch v čase od 6.00 do 18.00.
Celkovo stanoviskom prešlo 1179 vozidiel, z toho 65 ťažkých vozidiel (5,5%).
Maximálne zaťaženie lokality je medzi 15.00 a 17.00, kedy prechádza týmto úsekom 268 vozidiel (135 +133).

 

Prieskum statickej dopravy 24.6.2009, bol vykonaný v čase konania filmového festivalu na sídlisku SNP ako aj v zóne kúpeľného mesta. Pre sídlisko SNP platí delenie územia na 9 sektorov.
Pre kúpeľnú zónu boli stanovené parkovacie sektory 11 až 18 (spolu 8).

 

Príklad, sektor S1:

 Analýza a vyhodnotenie statickej a dynamickej dopravy trencianske teplice

Obrázok popisuje stav parkovania v sektore 1.
V tomto sektore s kapacitou 72 parkovacích miest v sledovanom období celkovo parkovalo 115 vozidiel, z toho 32,2% vozidiel parkovalo dlhšie (viac ako 2 hod) a 67,8% vozidiel parkovalo krátko (menej ako 2 hod).
Z histogramu dĺžky parkovania sa dá odpozorovať, že 48% parkujúcich vozidiel stálo v sledovanom sektore do 1 hod, 20% parkujúcich vozidiel sa zdržiavalo v sektore do 2 hod, 14% vozidiel (9+2+3) parkovalo v sektore od 3 do 5 hodín a konečne 19% vozidiel parkovalo v sledovanom sektore viacej ako 5 hodín.
Priemerná vyťaženosť parkoviska v sektore 1 je 40%.

 

Anketový prieskum 6.8.2009, celkovo v ankete odpovedalo 498 občanov, z čoho 57% tvoria ženy a muži sú zastúpení v 43%. Boli kladené otázky ohľadom veku, bydliska, dĺžky pobytu v kúpeľnom meste, použitia dopravných prostriedkov a dopravy…atď.
 

Hluková štúdia skúma hlukové pomery v blízkosti hlavných ťahov v rekreačnej oblasti mesta Trenčianske Teplice.
Výpočet hlukových pomerov v riešenom území bol realizovaný prostredníctvom programu CadnaA so zabudovanou českou metodikou (Liberko). Riešené územie musíme zaradiť do I. kategórie územia (Územie s osobitnou ochranou pred hlukom, napr. kúpeľné miesta, kúpeľné a liečebné areály), keďže sa jedná o kúpeľné miesto. Pre zhodnotenie hlukovej záťaže vo vybranej časti riešeného územia boli spočítané izofóny hluku od cestnej dopravy. Vo výpočte bolo uvažované s rýchlosťou do 60 km/h.

bottom of page