top of page

VYSOKÉ TATRY

Vysoké Tatry - Generálny dopravný plán

Dôležitou podmienkou spracovania Generálneho Dopravného Plánu Vysoké Tatry (GDP VT) bola požiadavka jeho etapizácie tak, aby prvé ucelené dáta za zimné dopravné prieskumy 2008 mohli tvoriť podklad pre návrh ÚPN VT. Na sklonku roku 2007 bolo započaté s prípravnými prácami spracovania GDP. V rámci 1. etapy GDP VT boli vo februári 2008 vykonané prieskumy zimného turistického obdobia Vysokých Tatier: dopravno-sociologický prieskum a kordónový prieskum.
Zistené dáta a poznatky boli spracované v rozsahu a tvare určenom pre zapracovanie do návrhu ÚPN mesta VT.

DSP bol realizovaný v pracovných dňoch, v čase od 16. februára do 29. februára 2008. V uvedenom období boli na území Slovenska jarné prázdniny, v ktorých bol predpoklad plného využitia ubytovacích a rekreačných kapacít Vysokých Tatier. Z použiteľných podkladov o počte ubytovaných hostí a o počte návštevníkov rekreačných zariadení v jednotlivých mesiacoch zimnej sezóny 2007/2008 vyplýva najvyšší podiel práve na mesiac február 2008, v hodnote až 37%. Vzájomný pomer zimnej a letnej návštevnosti sa v jednotlivých sezónach mení v závislosti od počasia vo Vysokých Tatrách. Z dostupných štatistických údajov za roky 2005 až 2007 vyplýva pomer zimnej a letnej sezóny v hodnote 37% zima a 63 % leto.

V rámci DSP bol zachytená reprezentatívna vzorka 17 %. V prípade obyvateľov išlo o vzorku 19 % z celkového počtu obyvateľov a v prípade návštevníkov Vysokých Tatier išlo o vzorku 16 % z celkového počtu disponibilných lôžkových kapacít mesta Vysoké Tatry a časti Štrbské Pleso.

Osobná doprava, obyvatelia a hostia spolu
Hromadná doprava, obyvatelia a hostia spolu
Interné/externé cesty pre všetky účely ciest, obyvatelia a hostia spolu
Interné/externé cesty pre všetky účely ciest, len obyvatelia
Schéma vzťahov pešej dopravy, Starý a Nový Smokovec, obyvatelia a hostia
Schéma vzťahov pešej dopravy, Tatranská Lomnica, obyvatelia a hostia
bottom of page